MājoklisIntegrācijaPilsonībaValoda
EN    LV    RU
"nodrošināt nepārtrauktu pieejamību iespējai mācīt un mācīties mazākumtautību valodās visā valstī, lai apmierinātu esošo pieprasījumu" - Eiropas Padome/VKNMA KK, ACFC/OP/III(2018)001REV, kopsavilkums
 Par mums 
 Darbības jomas 
 - Mājoklis
 - Integrācija
 - Pilsonība
 - Valoda
 - Pasākumi
 - Dažādi...
 Vēsture 
 Bibliotēka 
 Arhīvs 
 Kontakti 
 Saites 

 

PILSONĪBA

Latvijas pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirības - 2. daļa (ārpus politikas un profesionālas darbības jomas), 2010     

 

II. Tiesības uz īpašumu

Pilsoņiem ir priekšroka, iegūstot īpašuma tiesības:
47. Personas, kuras nav LR vai ES pilsoņi, kā arī kompānijas, kurās šīm personām pieder vairāk par pusi pamatkapitāla, var iegādāties zemi pilsētās tikai ar īpašu pašvaldības atļauju. Viņām ir aizliegts iegādāties zemi pierobežas zonā, jūru un upju aizsargjoslās (izņemot zemesgabalus, kas paredzēti apbūvei), kā arī lauksaimniecisko un mežu zemi. Gadījumā, ja LR vai ES pilsoņi zaudē kontroli pār kompānijas kapitālu, ar pašvaldības lēmumu agrāk iegādātā zeme tiek atsavināta divu gadu ilgā termiņā. &@ [VII-3,VIII-8,IX-3].

Likums “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, 20.11.91, 20.p. Tika ieviests ar 24.11.94. grozījumiem, 3.p.

48. "47." analoģiskie ierobežojumi ir personām un kompānijām, ja tās iegādājās zemi lauku apvidos. Papildus ir aizliegts iegādāties zemesgabalus rezervātos un derīgo izrakteņu atradņu vietās. & [VII-1,VIII-6]

Likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, 09.07.92., 28.p., pēc 08.12.94. grozījumiem. Ierobežojumi nepilsoņiem ir daļēji mīkstināti to zemesgabalu privatizācijas gadījumā, kuri agrāk tika nodoti pastāvīgai lietošanai. Ja zemesgabals atbilst tai kategorijai, kurā darbojas ierobežojumi, tad privatizācijas pieteikums tiek pieņemts un zemes izpirkšanas tiesības tiek saglabātas līdz 31.08.09. (kamēr nepilsonis nebūs naturalizējies vai kompānija nebūs mainījusi kapitāla sastāvu). Ja zemes gabals pieder pie lauksaimnieciskās vai meža zemes, bet pieteicējam uz tā atrodas ēka, tad pašvaldība piešķir ēkas funkcionēšanai nepieciešamo zemesgabalu un maina tā zonālas piederību. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, 16.06.05., 23. (7,8) p. (pēc 21.06.07. likuma grozījumiem).

49. Tikai LR pilsoņiem ir tiesības izpirkt par valsts garantēto cenu (par privatizācijas sertifikātiem) zemi, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu tiem piederošo ēku un būvju funkcionēšanu, sekojošā gadījumā: ja zeme denacionalizācijas gaitā tika atdota bijušajam īpašniekam, bet minētās celtnes tika nopirktas no bijušā īpašnieka pirms zemes atdošanas viņam. [VII-2,VIII-2]

Likums “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, 20.11.91, 12.(1.1) p. Tika ieviests ar 31.03.94 grozījumiem, 8.p.

50. LR pilsoņiem ir tiesības izpirkt par valsts garantēto cenu (par privatizācijas sertifikātiem) zemi, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu tiem piederošo dzīvojamo namu vai dārza zemesgabala funkcionēšanu, ja zeme denacionalizācijas gaitā tika atdota bijušajam īpašniekam, bet tiesības izmantot dzīvojamo namu vai dārza zemesgabalu ir radušās pirms denacionalizācijas procesa sākuma (20.06. 92.). Šādas tiesības bauda arī citas personas ar noteikumu, ja tās ir dārzkopības kooperatīva biedri. [VII-2,VIII-2]

Likums “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, 20.11.91, 12.(1.2) p. Tika ieviests ar 31.03.94 grozījumiem, 8.p.

51. Tikai LR pilsoņu tuvākie radi bauda atvieglojumus, mantodami zemesgabalu vai saņemot dāvinājumā neizpirkto zemesgabalu, kuru aizņem dzīvojamais nams vai augļu dārzs (tiesības izpirkt zemesgabalu par privatizācijas sertifikātiem). @ [IX-2’]

Likums «Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās», 30.10. 97., 3.(1) p.

52. Katrs Latvijas pilsonis iegūst par 15 sertifikātiem vairāk nekā nepilsonis. Nepilsonis, kurš nav dzimis Latvijā, iegūst vēl par 5 sertifikātiem mazāk. Viens sertifikāts ir ekvivalents vienam nodzīvotam gadam Latvijas Republikā [VIII-1]

Likums “Par privatizācijas sertifikātiem”, 16.03.95., 5.p.

53. Nepilsoņiem, kuri ir ieradušies Latvijā pēc vispārējā pensijas vecuma sasniegšanas un nav strādājuši Latvijā algotu darbu vismaz piecus gadus, privatizācijas sertifikātus neizsniedz

Likums “Par privatizācijas sertifikātiem” , 16.03.95., 5.(4)p.

54. Latvijas Republikas pilsonis iegūst sertifikātus, ja laika posmā līdz 31.12.92. ir dzīvojis Latvijā un reģistrējies kā patstāvīgs iedzīvotājs. Nepilsoņiem piešķir sertifikātus par katru pēc pēdējās ierašanās uz pastāvīgu dzīvi Latvijā līdz 31.12.92 nodzīvoto gadu

Likums “Par privatizācijas sertifikātiem”, 16.03.95., 5.(3)

55. Tikai pilsoņiem un juridiskām personām nodrošina ieguldījumu aizsardzību ārzemēs [IX-1]

32 līgumi (spēkā ir 31), kuri ir pieņemti laika posmā no 05.03.92. līdz 22.09.99.

56. Daži starptautiski līgumi garantē intelektuālā īpašuma aizsardzību tikai pilsoņiem [IX-1]

5 līgumi ar 8 valstīm, kas ir pieņemti periodā no 06.07.94. līdz 26.10.06. 4 no tiem zaudēja spēku saskaņā ar Latvijas iestāšanos ES.

III. Privātā uzņēmējdarbība

57. Komercdarbība, kas saistīta ar ieročiem, nav atļauta LR nepilsoņiem + & [VII-1,VIII-5,IX-3]

Ieroču aprites likums, 06.06.02., 36. (2)p. Tika ieviests ar 23.02.93. likumu “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai”

58. Par to komercsabiedrību, kuram izsniedzamas licences komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm, vadītājiem, pārvaldes institūciju locekļiem, darbiniekiem, kas tieši saistīti ar preču ražošanu, remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, pakalpojumu sniegšanu vai apsardzi var būt tikai LR un ES pilsoņi. + & [VIII-1, IX-1]

Stratēģiskās nozīmes preču aprites likums, 21.06.07., 5.(4) p. Tika ieviests ar 12.10.06. grozījumiem 07.04.04. Stratēģiskās nozīmes preču aprites likumā, 8.(4) p.

59. Aviopārvadājumu licences ārvalstīs ar divpusēju līgumu tiek garantētas tikai tām kompānijām, kuras kontrolē Latvijas pilsonis. Ja attiecīgā kontrole zūd, licence tiek atsaukta [IX-1]

23 vienošanās, kuras ir parakstītas laika periodā no 01.07.92. līdz 18.10.99.

60. Vienlīdzība un nediskriminācija dubultās nodokļu uzlikšanas novēršanā tiek garantēta tikai Latvijas pilsoņiem [IX-1]

14 līgumi, kas ir apstiprināti laika posmā no 17.11.93 līdz 20.02.06.

61. Tikai Latvijas Republikas pilsoņiem dažos gadījumos tiek garantēts valsts atbalsts tirdzniecībā ārvalstīs [IX-1]

5 līgumi, kas ir apstiprināti laika posmā no 29.11.91. līdz 29.10.02.

IV. Sociālās tiesības

62. Nepilsoņu darba stāžs, kas ir uzkrāts ārpus Latvijas līdz 31.12.90., netiek ieskaitīts pensijas lieluma noteikšanā [VII-3,VIII-6, IX-8]

Likums “Par valsts pensijām”, 02.11.95., Pārejas noteikumu 1.p. 63. Bezdarba pabalsts nepilsoņiem, kas uzkrauj darba stāža daļu ārpus Latvijas līdz 31.12.90, tiek noteikts samazinātā apmērā, salīdzinot ar pilsoņiem. Likums „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”, 25.11.99., 6.(1.2) p. Agrāk – likums „Par obligāto sociālo apdrošināšanu bezdarba gadījumam”, 05.10.95., Pārejas noteikumu 4.p.

64. Iespēja slēgt līgumu par dienesta viesnīcas īri vairāk nekā uz vienu gadu ir tikai tiem nepilsoņiem, kuri ir nodzīvojuši un nostrādājuši Rīgā ne mazāk kā 10 gadus

Rīgas domes noteikumi Nr. 52 “Par dienesta viesnīcu dzīvojamo telpu izīrēšanas un izmantošanas kārtību Rīgā” 26.03.96., 4.p.

 65. Tikai pilsoņiem tiek sniegta dažāda veida sociālā palīdzība un ieskaitīts apdrošināšanas stāžs Somijas teritorijā

Latvijas Republikas un Somijas Republikas sociālās drošības līgums, 11.05.99., 4.(1)p.;5.(2)p.16.p. u.c.

 V. Iebraukšanas, izbraukšanas, ģimeņu atkalapvienošanās brīvības

66. Latvijas Republikas pilsoņiem ir bezvīzu režīms ar 96 valstīm un tikai 38 no tām nepilsoņi var iebraukt bez vīzas [IX-2]

Sk. Ārlietu ministrijas mājas lapu http://www.am.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/bezvizu/

67. LR pilsoņi ir automātiski kļuvuši par ES pilsoņiem. LR nepilsonim, lai iegūtu tiesības būt atzītam par personu likuma priekšā ES ietvaros, ir nepieciešams nokārtot valsts valodas eksāmenu, pierādīt uzturēšanās nepārtrauktību Latvijā, nodemonstrēt pietiekamu iztikas līdzekļu nodrošinājumu un samaksāt valsts nodevu. @ [VIII-6, IX-3]

Likums „Par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā”, 22.06.06., 3.p. Ierobežojums tika ieviests 01.05.04, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā.

68. Nepilsoņiem nav līdzīgo ar pilsoņiem garantiju pret izdošanu ārvalstij [VIII-4, IX-1]

Kriminālprocesa likums, 01.10.05., 697.p. Ierobežojums tika ieviests ar Konstitucionālo likumu "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi", 10.12.91., 6.p. Vēlāk - 15.10.98. grozījumi LR Satversmē, 98.p.

69. Tiesības uz apvienošanos ar pieaugušo bērnu ir tikai LR pilsonim [VIII-4]

Imigrācijas likums, 31.10.02., 24.(1.6.) un 31.(1) p.p.

70. Nepilsoņi, kuri ir saņēmuši kompensāciju par izbraukšanu no Latvijas (reāli par dzīvesvietas atstāšanu) no jebkuras Latvijas vai ārzemju institūcijas, zaudē ne tikai agrāk viņiem piešķirto legālo statusu, bet arī iespēju atgriezties Latvijā

Likums “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības”, 12.04.95., 1.(3)p., ar 18.06.97. grozījumiem. Saskaņā ar 31.10.02 Imigrācijas likuma 34. (9) p. viņiem radusies iespēja atgriezties Latvijā, kompensācijas atmaksāšanas gadījumā.

71. Repatriācijas tiesības ir tikai Latvijas Republikas pilsoņiem vai personām, kurām viens no vecākiem vai vecvecākiem ir latvietis vai līvs

Repatriācijas likums, 21.09.95., 2.p.

72. Etniskiem latviešiem un lībiešiem, un personām, kurām vismaz viens no vecākiem ir Latvijas Republikas pilsonis ielūgums vīzas pieprasīšanai nav nepieciešams

Imigrācijas likums, 31.10.02., 12.(2.5.)p.

73. Tikai Latvijas Republikas pilsoņiem un (dažos gadījumos) juridiskām personām tiek garantētas tiesiska palīdzība aiz valsts robežām [IX-1]

10 līgumi (ar 11 valstīm) periodā no 11.11.92 līdz 15.04.04.

VI. Citas tiesības un brīvības

74. Nepilsoņi nepieder nacionālajām minoritātēm likuma par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību izpratnē [VII-3,VIII-7]

Likums “Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību”, 31.05.05., 2.p.

75. Latvijas Republikas pilsoņa statusu pilsonim var atņemt tikai ar tiesas spriedumu. Nepilsonim viņa statusu var atņemt administratīvā kārtībā [VII-4,VIII-2,IX-1]

Likums “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības”, 12.04.95., 7.p.

76. Nepilsonis tiek atzīts par nacisma politiski represētu personu tikai tādos gadījumos, ja viņš ir cietis nacionālās piederības dēļ vai mazgadīgā vecumā atradies cietumā, koncentrācijas nometnē Latvijas teritorijā & [VII-2,VIII-6,IX-2]

Likums “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 12.04.95., 4.(1-3)p.

77. Pašaizsardzības tiesības: nepilsoņiem ir liegts nēsāt šaujamieročus + & [VIII-5, IX-3]

Ieroču aprites likums, 06.06.02.,19.(6)p. Agrāk - likums “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai”, 23.02.93.

 78. Nepilsoņiem ir liegts kolekcionēt ieročus un munīciju + & [VII-1,VIII-5, IX-3]

Ieroču aprites likums 06.06.02.,34.(1)p. Agrāk - likums “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai”, 23.02.93.

 79. Nepilsoņiem nav ļauts mācīties dažās augstākās izglītības iestādēs

Policijas akadēmijas Satversme, 17.06.98, 69.p., 27.02.02., 84.p. Augstskola tiek likvidēta saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojumu Nr. 442 ar 2010.gada 1.janvāri Nacionālās aizsardzības akadēmijas Satversme, 30.06.98., 22.p., 08.01.03., 22.p.

Piezīmes:
1) ar “+” zīmi tiek atzīmēti likumi, kas aizskar nepilsoņu godu, pielīdzinot viņus nerīcībspējīgām personām, kriminālnoziedzniekiem, valsts ienaidniekiem un alkoholiķim;
2) ar “&” zīmi tiek atzīmēti likumi, kuros tiesības, kas liegtas nepilsoņiem, ir nodrošināti ārzemniekiem, pārsvarā - ES pilsoņiem;
3) ar “@” zīmi tiek atzīmētas atšķirības, kas pēc Tiesībsarga 2008.gada 8.oktobra pabeigtas pārbaudes lieta rezultātiem tiek atzīti par nesamērīgiem un atceļamiem.
4) ar cipariem kvadrātiekavās tiek atspoguļots mēģinājumu skaits izslēgt ierobežojumu VII, VIII un IX Saeimu pilnvaru laikā.