MājoklisIntegrācijaPilsonībaValoda
EN    LV    RU
Tas, ka ievērojamai pilngadīgo iedzīvotāju daļai nav balsstiesību, liecina par ieilgušu demokrātijas trūkumu. - EDSO/DICB
 Par mums 
 Darbības jomas 
 Vēsture 
 Bibliotēka 
 Arhīvs 
 Kontakti 
 Saites 

 

Saites

- Starptautiskās cilvēktiesību NVO, kurās piedalās LCK
- Latvijas cilvēktiesību iestades un NVO ar plašu darbības loku
- Latvijas mazākumtautību NVO
- Starptautiskās organizācijas minoritāšu tiesību un pilsonības jomā
- Latvijas iestādes, kas īsteno valodas un integrācijas politiku
- Starptautiskās organizācijas tiesību uz mājokli jomā
- Latvijas iestādes, kas īsteno mājokļu politiku
- Latvijas iestādes un NVO, kas darbojas atsevišķās cilvēktiesību jomās

Starptautiskās cilvēktiesību NVO, kurās piedalās LCK

1. FIDH
www.fidh.org
2. AEDH
www.aedh.eu
3. UNITED
www.unitedagainstracism.org
4. ENAR
http://www.enar-eu.org/

Latvijas cilvēktiesību iestades un NVO ar plašu darbības loku

1. Tiesībsarga birojs
www.tiesibsargs.lv
2. Latvijas Cilvēktiesību centrs
www.humanrights.org.lv
3. LU Cilvēktiesību institūts
www.humanrights.lv

Latvijas mazākumtautību NVO

1. Latvijas Krievu kopiena
www.ruskijdombaltii.lv/index.php?name=topics&gid=31
2. Krievu biedrība Latvijā
www.russkie.org.lv
3. Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija
www.lapryal.org
4. Latvijas krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija
www.lashor.lv
5. Latvijas Baltkrievu savienība
www.belorus.lv/
6. Krievu nacionālā savienība "Rodina"
www.rodina.lv
7. Latvijas moldāvu kultūras centrs „Dačija”
http://www.moldova.lv/
8. Krievu kultūras, izglītības un zinātnes asociācija "ARKONA"
www.arkona2.eu
9. Latvijas Krievu kultūras mantojuma institūts
http://www.russkije.lv/
10. Romu kultūras centrs
http://www.romucentrs.lv/
11. "Russkij mir.lv" (Krievu pasaule.lv)
www.russkijmir.lv
12. Latvijas - Libānas kultūras biedrība
http://www.annalindhfoundation.org/members/latvijas-libanas-kulturas-biedriba-latvian-lebanese-cultural-association
13. Liepājas Krievu kopiena
www.lro.lv
14. Jelgavas krievu kultūras biedrība "Veče"
www.svoi.lv
15. Latvijas baltkrievu kultūras biedrības "Svitanak"
www.svitanak.lv
16. Latvijas Ukraiņu savienība
http://www.materik.ru/nationals/database/migrants/detail.php?ID=13243
17. Ebreju kopienas centrs ALEF
www.alef.lv
18. Latvijas Ebreju kopiena
www.jews.lv
19. Latvijas Vācu savienība
http://www.verband.lv/
20. Latvijas Azerbaidžāņu bierība «AZERI»
www.azeri.lv
21. Lībiešu kultūras centrs
www.livones.lv
22. Latvijas Poļu savienība
www.polonia.lv
23. Arābu kultūras centrs
www.bakc.lv
24. Latvijas gruzīnu biedrība "Samšoblo"
www.georgia.lv
25. Latgola.lv
www.latgola.lv
26. Afrolatviskā asociācija
www.afrolat.lv
27. Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija
lnkba.wordpress.com/
28. Latvijas Tatāru-baškīru biedrība „Čišma”
tatarlar.lv/
29. Krievu Nams Rīgā
www.rusdomriga.lv
30. Daugavpils vācu biedrība "ERFOLG"
www.erfolg.lv
31. Rēzeknes Krievu kopiena
www.rusrezekne.lv

Starptautiskās organizācijas minoritāšu tiesību un pilsonības jomā

1. EDSO DICB Iecietības un Pretdiskriminācijas departaments
http://www.osce.org/odihr/44450
2. ANO Speciālais ziņotājs par rasisma mūsdienu formām
www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/SRRacism/Pages/IndexSRRacism.aspx
3. Eiropas Komsija pret rasismu un neiecietību
www.coe.int/ecri
4. ANO Augstais komisārs bēgļu lietās
www.unhcr.org
5. Eiropas Padomes portāls par pilsonību
www.coe.int/t/dghl/standardsetting/nationality/default_en.asp
6. "Starptautiskā bezvalstniecības observatorija"
www.nationalityforall.org
7. "Refugees International"
www.refintl.org
8. Eiropas Savienības Demokrātijas observatorija - pilsonība
eudo-citizenship.eu
9. Neatkarīgais eksperts minoritāšu lietās (ANO)
www2.ohchr.org/english/issues/minorities/expert/index.htm
10. Eiropas Bezvalstniecības tīkls
http://www.statelessness.eu/
11. Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību sekretariāts (EP)
www.coe.int/minorities
12. Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu hartas sekretariāts (EP)
www.coe.int/minlang
13. Eiropas minoritāšu lietu centrs
www.ecmi.de/
14. Augstais komisārs nacionālo minoritāšu jautājumos (EDSO)
www.osce.org/hcnm
15. Minoritāšu tiesību starptautiskā grupa
www.minorityrights.org/
16. "Mercator" tīkls
www.mercator-network.eu/
17. "Minelres" — Minoritāšu elektroniskie resursi
www.minelres.lv
18. MIRIS — Informācijas par minoritāšu tiesībām sistēma
dev.eurac.edu:8085/mugs2/index.jsp?TopBarItem=Home
19. Minorities at Risk, Merilendas Universitāte
www.cidcm.umd.edu/mar/
20. Minoritāšu tiesību institūts (Eiropas Bocenas/Bolcāno Akadēmija)
www.eurac.edu/Org/Minorities/IMR/

Latvijas iestādes, kas īsteno valodas un integrācijas politiku

1. Sabiedrības integrācijas fonds
www.lsif.lv
2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
www.pmlp.gov.lv
3. Valsts valodas centrs
www.vvc.gov.lv/
4. Valsts valodas komisija
www.vvk.lv
5. Latviešu valodas aģentūra
www.valoda.lv
6. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts valodas politikas nodaļa
izm.izm.gov.lv/ministrija/kontakti.html#VVPD_dep
7. Sabiedrības integrācija Kultūras ministrijas mājaslapā
www.km.gov.lv/lv/nozares_info/integracija.html
8. Mazākumtautību konsultatīvā padome Valsts prezidenta paspārnē
www.president.lv/pk/content/?cat_id=6407&lng=lv
9. Sabiedrības integrācijas birojs (Jelgava)
www.sib.jelgava.lv/
10. IZM Valsts izglītības satura centra Valsts valodas pārbaudes nodaļa
visc.gov.lv/eksameni/valval/info.shtml
11. Sabiedrības integrācija Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājaslapā
www.iksd.riga.lv/public/31759.html
12. Krievu kultūras centrs (Daugavpils)
www.daugavpils.lv/lv/93

Starptautiskās organizācijas tiesību uz mājokli jomā

1. Speciālais ziņotājs adekvāta mājokļa jomā (ANO)
www2.ohchr.org/english/issues/housing/index.htm
2. ANO apdzīvoto vietu programma, UN-HABITAT
www.unhabitat.org
3. Starptautiskā īrnieku savienība
www.iut.nu
4. Mājokla tiesību un izlikšanu centrs
www.cohre.org
5. Eiropas valstu ar bezpajumtniekiem strādājošo organizāciju federācija (FEANTSA)
www.feantsa.org
6. Habitat International Coalition
www.hic-net.org

Latvijas iestādes, kas īsteno mājokļu politiku

1. Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departaments
www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=15992
2. Rīgas Domes Labklājības departaments
www.ld.riga.lv
3. Rīgas Domes Mājokļu un Vides departaments
mvd.riga.lv
4. Rīgas pilsētas Īres valde
www.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Executive_authority/ipasa_statusa_institucijas/Ires_valde
5. Rīgas Apsaimniekotāju asociācija
www.rigaa.lv

Latvijas iestādes un NVO, kas darbojas atsevišķās cilvēktiesību jomās

1. Datu valsts inspekcija
www.dvi.gov.lv
2. Valsts darba inspekcija
www.vdi.gov.lv
3. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
www.bti.gov.lv
4. Veselības inspekcija
www.vi.gov.lv
5. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
www.ptac.gov.lv
6. NVO tīkls "Glabiet bērnus"
www.rnc-rtb.lv
7. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
www.lbas.lv
8. Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”
www.sustento.lv
9. Resursu centrs sievietēm "Marta"
www.marta.lv
10. Sieviešu tiesību institūts
www.stinstituts.lv
11. Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA"
www.zelda.org.lv/
12. Pacientu Ombuds
www.pacientuombuds.lv
13. Patērētāju un īrnieku tiesību aizsardzības neatkarīgo ekspertu asociācija
web-90126.my-coordinator.com/?
14. Latvijas Kredītņēmēju apvienība
www.lakra.lv/