MājoklisIntegrācijaPilsonībaValoda
EN    LV    RU
"nodrošināt nepārtrauktu pieejamību iespējai mācīt un mācīties mazākumtautību valodās visā valstī, lai apmierinātu esošo pieprasījumu" - Eiropas Padome/VKNMA KK, ACFC/OP/III(2018)001REV, kopsavilkums
 Par mums 
 Darbības jomas 
 Vēsture 
 Bibliotēka 
 Arhīvs 
 Kontakti 
 Saites 

 

Saites

- Starptautiskās cilvēktiesību NVO, kurās piedalās LCK
- Datubāzes, Latvijas cilvēktiesību iestādes un NVO ar plašu darbības loku
- Latvijas mazākumtautību NVO
- Starptautiskās organizācijas minoritāšu tiesību un pilsonības jomā
- Latvijas iestādes, kas īsteno valodas un integrācijas politiku
- Starptautiskās organizācijas tiesību uz mājokli jomā
- Latvijas iestādes, kas īsteno mājokļu politiku
- Latvijas iestādes un NVO, kas darbojas atsevišķās cilvēktiesību jomās

Starptautiskās cilvēktiesību NVO, kurās piedalās LCK

1. FIDH
www.fidh.org
2. AEDH
www.aedh.eu
3. UNITED
www.unitedagainstracism.org
4. ENAR
www.enar-eu.org/

Datubāzes, Latvijas cilvēktiesību iestādes un NVO ar plašu darbības loku

1. Latvijas minoritāšu tiesību datubāze
www.minorities-latvia.info/
2. Tiesībsarga birojs
www.tiesibsargs.lv
3. Latvijas Cilvēktiesību centrs
www.humanrights.org.lv

Latvijas mazākumtautību NVO

1. Latvijas Sabiedrisko organizāciju padome
http://www.sool.lv/
2. Krievu biedrība Latvijā
www.russkie.org.lv
3. Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija
www.lapryal.lv
4. Latvijas krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija
www.lashor.lv
5. Latvijas Baltkrievu savienība
www.belorus.lv/
6. Krievu kultūras, izglītības un zinātnes asociācija "ARKONA"
www.arkona2.eu
7. Latvijas Krievu kultūras mantojuma institūts
www.russkije.lv/
8. Romu kultūras centrs
www.romucentrs.lv/
9. Latvijas - Libānas kultūras biedrība
www.annalindhfoundation.org/members/latvijas-libanas-kulturas-biedriba-latvian-lebanese-cultural-association
10. "Krievu nams" (Daugavpils)
www.visitdaugavpils.lv/ru/turisma-objekts/krievu-kulturas-centrs-krievu-nams/
11. Latvijas Ukraiņu savienība
www.materik.ru/nationals/database/migrants/detail.php?ID=13243
12. Ebreju kopienas centrs ALEF
www.alef.lv
13. Latvijas Ebreju kopiena
www.jews.lv
14. Latvijas Vācu savienība
www.verband.lv/
15. Latvijas Azerbaidžāņu bierība «AZERI»
www.azeri.lv
16. Lībiešu kultūras centrs
www.livones.lv
17. Latvijas Poļu savienība
www.polonia.lv
18. Latgola.lv
www.latgola.lv
19. Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija
lnkba.wordpress.com/
20. Daugavpils vācu biedrība "ERFOLG"
www.erfolg.lv
21. Rēzeknes Krievu kopiena
www.rusrezekne.lv
22. Latvijas armēņi
www.karap.lv

Starptautiskās organizācijas minoritāšu tiesību un pilsonības jomā

1. EDSO DICB Iecietības un Pretdiskriminācijas departaments
www.osce.org/odihr/44450
2. ANO Speciālais ziņotājs par rasisma mūsdienu formām
www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/SRRacism/Pages/IndexSRRacism.aspx
3. Eiropas Komsija pret rasismu un neiecietību
www.coe.int/ecri
4. ANO Augstais komisārs bēgļu lietās
www.unhcr.org
5. Eiropas Valodu līdztiesības tīkls
www.elen.ngo
6. Lingvistisko tiesību starptautiskā observatorija
droitslinguistiques.ca
7. Eiropas Padomes portāls par pilsonību
www.coe.int/t/dghl/standardsetting/nationality/default_en.asp
8. "Starptautiskā bezvalstniecības observatorija"
www.nationalityforall.org
9. Bezvalstniecības un inkluzivitātes institūts
www.institutesi.org
10. Starptautiskais ethniskās un valodu daudzveidības pētījumu centrs
www.icelds.org/
11. "Refugees International"
www.refintl.org
12. Eiropas Savienības Demokrātijas observatorija - pilsonība
eudo-citizenship.eu
13. Speciālais ziņotājs minoritāšu lietās (ANO)
www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/SRMinorities/Pages/SRminorityissuesIndex.aspx
14. Eiropas Bezvalstniecības tīkls
www.statelessness.eu/
15. Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību sekretariāts (EP)
www.coe.int/minorities
16. Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu hartas sekretariāts (EP)
www.coe.int/minlang
17. Eiropas minoritāšu lietu centrs
www.ecmi.de/
18. Augstais komisārs nacionālo minoritāšu jautājumos (EDSO)
www.osce.org/hcnm
19. Minoritāšu tiesību starptautiskā grupa
www.minorityrights.org/
20. "Mercator" tīkls
www.mercator-network.eu/
21. "Minelres" — Minoritāšu elektroniskie resursi
www.minelres.lv
22. MIRIS — Informācijas par minoritāšu tiesībām sistēma
dev.eurac.edu:8085/mugs2/index.jsp?TopBarItem=Home
23. Minorities at Risk, Merilendas Universitāte
www.cidcm.umd.edu/mar/
24. Minoritāšu tiesību institūts (Eiropas Bocenas/Bolcāno Akadēmija)
www.eurac.edu/Org/Minorities/IMR/

Latvijas iestādes, kas īsteno valodas un integrācijas politiku

1. Sabiedrības integrācijas fonds
www.sif.lv
2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
www.pmlp.gov.lv
3. Valsts valodas centrs
www.vvc.gov.lv/
4. Valsts valodas komisija
www.vvk.lv
5. Latviešu valodas aģentūra
www.valoda.lv
6. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts valodas politikas nodaļa
izm.izm.gov.lv/ministrija/kontakti.html#VVPD_dep
7. Sabiedrības integrācija Kultūras ministrijas mājaslapā
www.km.gov.lv/lv/nozares_info/integracija.html
8. Mazākumtautību konsultatīvā padome Valsts prezidenta paspārnē
www.president.lv/lv/darbibas-jomas/komisijas-un-padomes/mazakumtautibu-konsultativa-padome
9. Sabiedrības integrācijas pārvalde (Jelgava)
sip.jelgava.lv/
10. IZM Valsts izglītības satura centra Valsts valodas pārbaudes nodaļa
visc.gov.lv/eksameni/valval/info.shtml
11. Sabiedrības integrācija Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājaslapā
integracija.riga.lv/lv/integracija
12. Krievu kultūras centrs (Daugavpils)
www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/kultura/krievu-kulturas-centrs

Starptautiskās organizācijas tiesību uz mājokli jomā

1. Speciālais ziņotājs adekvāta mājokļa jomā (ANO)
www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/HousingIndex.aspx
2. ANO apdzīvoto vietu programma, UN-HABITAT
www.unhabitat.org
3. Starptautiskā īrnieku savienība
www.iut.nu
4. Mājokla tiesību un izlikšanu centrs
www.cohre.org
5. Eiropas valstu ar bezpajumtniekiem strādājošo organizāciju federācija (FEANTSA)
www.feantsa.org
6. Habitat International Coalition
www.hic-net.org

Latvijas iestādes, kas īsteno mājokļu politiku

1. Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departaments
www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=15992
2. Rīgas Domes Labklājības departaments
www.ld.riga.lv
3. Rīgas Domes Mājokļu un Vides departaments
mvd.riga.lv
4. Rīgas pilsētas Īres valde
mvd.riga.lv/nozares/rigas-pilsetas-ires-valde/
5. Rīgas Apsaimniekotāju asociācija
www.rigaa.lv

Latvijas iestādes un NVO, kas darbojas atsevišķās cilvēktiesību jomās

1. Datu valsts inspekcija
www.dvi.gov.lv
2. Valsts darba inspekcija
www.vdi.gov.lv
3. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
www.bti.gov.lv
4. Veselības inspekcija
www.vi.gov.lv
5. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
www.ptac.gov.lv
6. NVO tīkls "Glabiet bērnus"
www.rnc-rtb.lv
7. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
www.lbas.lv
8. Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”
www.sustento.lv
9. Resursu centrs sievietēm "Marta"
www.marta.lv
10. Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA"
www.zelda.org.lv/
11. Latvijas māju īrnieku un īpašnieku asociācija
www.denac.lv/