MājoklisIntegrācijaPilsonībaValoda
EN    LV    RU
"nodrošināt nepārtrauktu pieejamību iespējai mācīt un mācīties mazākumtautību valodās visā valstī, lai apmierinātu esošo pieprasījumu" - Eiropas Padome/VKNMA KK, ACFC/OP/III(2018)001REV, kopsavilkums
 Par mums 
 Darbības jomas 
 - Mājoklis
 - Integrācija
 - Pilsonība
 - Valoda
 - Pasākumi
 - Dažādi...
 Vēsture 
 Bibliotēka 
 Arhīvs 
 Kontakti 
 Saites 

 

PILSONĪBA

Latvijas pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirības - profesijas, tiesības ieņemt amatus un politiskās tiesības     

 

(a)Valsts sektorā Profesijas, kurās var strādāt tikai pilsoņi:


1. Konstitucionālie ierobežojumi: Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu [VIII-6, IX -2].

Konstitucionālais likums "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi", 10.12.91., 8.p. No 1998.g. novembra - LR Satversmē, 15.10.98., 101.p.


2. Civildienesta ierēdņi - personas, kas tiešās valsts pārvaldes iestādē veido nozares politiku vai attīstības stratēģiju, koordinē nozares darbību, sadala vai kontrolē finanšu resursus, izstrādā normatīvos aktus vai kontrolē to ievērošanu, sagatavo vai izdod administratīvos aktus, sagatavo vai pieņem citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus. + [VIII-3, IX-4]

Valsts civildienesta likums, 07.09.00., 7(1). p. Ierobežojumi tika ieviesti ar 21.04.94. likumu “Par valsts civildienestu”. Iestāžu skaits, kurās ieviests valsts civildienests - 119; ierēdņu skaits - 14190 (Valsts Civildienesta pārvaldes dati uz 30.06.07, ieskaitot Valsts Ieņēmumu dienesta un Ārlietu ministrijas specializētā valsts civildienesta ierēdņus, ierobežojumi kuriem tiek noteikti ar atsevišķiem likumiem).


3. Muitnieki [sk. arī atšķ. 4]

Likums “Par Valsts ieņēmumu dienestu”, 28.10.93.,17.(1)p. ar 25.10.01.grozījumiem Ierobežojums tika ieviests ar Latvijas Republikas muitas kodeksu, 25.09.91., 8. p. Ierobežojums formāli tika atcelts ar 28.10.93. grozījumiem LR muitas kodeksā, bet nekavējoties tika atjaunots ar Ministru kabineta 10.05.94. Noteikumiem Nr.101 «Par valsts civildienesta ierēdņu amatu sarakstu» 1.6.p.


4. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņi + [VIII-3, IX-3]

Likums “Par Valsts ieņēmumu dienestu”, 28.10.93.,17.(1)p. ar 25.10.01.grozījumiem. Ierobežojums tika ieviests ar Ministru kabineta 10.05.94. Noteikumiem Nr.101 «Par valsts civildienesta ierēdņu amatu sarakstu» 1.6.p.


5. Diplomātiskais un konsulārais dienests +

Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums, 21.09.95., 3.(6)p. Ierobežojums tika ieviests ar Ministru kabineta 10.05.94. Noteikumiem Nr.101 «Par valsts civildienesta ierēdņu amatu sarakstu» 1.7.p.


6. Valsts kontrolieri, valsts kontroles padomes locekli, revīzijas departamenta sektora vadītājs + [IX-1]

Valsts kontroles likums, 09.05.02., 30.p. Ierobežojums tika ieviests ar Ministru kabineta 10.05.94. noteikumu Nr.101 «Par valsts civildienesta ierēdņu amata sarakstu» 1.8.p.


7. Valsts meža dienests [sk. arī atšķ. 2]

Valsts meža dienesta likums, 25.11.99., 3.(2). p. Ierobežojums tika ieviests ar Ministru kabineta Noteikumiem nr. 272.«Grozījumi Ministru kabineta 10.05.94. Noteikumos nr.101 „Par valsts civildienesta ierēdņu amatu sarakstu», 05.09.95., 3.p. (papildināt sarakstu ar 1.9. p.)


8. Satversmes tiesas tiesnesi

Satversmes tiesas likums, 05.06.96., 4.(2)p.


9. Tiesneši + [VIII-1]

Likums “ Par tiesu varu”, 15.12.92. ,51(1) p. Saskaņa ar Tieslietu ministrijas 2007.g. datiem tiek aizpildītas 481 tiesnešu vakances


10. Prokurori + [VIII-1, IX-1]

Prokuratūras likums, 19.05.94., 33.(1)p. Saskaņa ar ģenerālprokurora 2006.g. ziņojumu tiek aizpildītas 526 prokuroru vakances


11. Valsts drošības dienestu darbinieki + [VIII-1, IX-1]

Valsts drošības iestāžu likums, 05.05.94., 18.(2)p.


12. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas un darbinieki +[ VIII-1]

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums., 18.04.02., 4.-6.p.


13. Policisti +[VIII-7, IX-4]

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums, 15.06.06, 4.(1)p. Ierobežojumi tika ieviesti ar 08.06.94 grozījumiem likumā “Par policiju”. 2006.gada beigās Valsts policijas štata vienību skaits bija 9969. No tām 8993 bija amatpersonas un 976 – darbinieki.


14. Pašvaldību policisti + [IX–2]

Likums „par policiju”, 04.06.91, 21.p. ar 16.09.10 grozījumiem. Agrāk nepilsoņiem tiek liegts strādāt par pašvaldības policistiem ar dažiem pašvaldības nolikumiem. Likuma pārejas noteikumu 2.punkts paredz esošiem policistiem – nepilsoņiem saglābt darbu, iesniedzot naturalizācijas iesniegumu


15. Ieslodzījumu vietu apsardze + [VIII-4, IX-4]

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums, 15.06.06, 4(1).p. Ierobežojumi tika ieviesti ar 13.05.99. grozījumiem likumā “Par policiju”. Ieslodzījumu vietu Pārvaldē 01.01.06. strādāja 3126 darbinieki, no tiem uz darba līguma pamata – 546.


16. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests + [VII-1, VIII-5, IX-4]

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums, 15.06.06, 4(1).p. Ierobežojumi tika ieviesti ar 24.10.02. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu (28.p.). No darba netiek atbrīvotas amatpersonas - nepilsoņi, kuri stājušies dienestā līdz 31.12.02. (likuma pārejas noteikumu 2.p.). 31.12.06. dienestā strādāja 3204 darbinieki, no tiem - 90,3 % amatpersonas.


17. Robežsargi [VIII-6, IX-4]

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums, 15.06.06, 4(1).p. Ierobežojumi tika ieviesti ar 27.11.97. Robežsardzes likumu (19.p.). Robežsardzē 31.12.05. strādāja 2940 robežsargi un 223 darbinieki.


18. Karavīri [VIII-2, IX -1]

Militārā dienesta likums, 30.05.02.,1. un 16.p. Pēc 29.03.07. grozījumiem (pārēja uz profesionālo dienestu). Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS – 01.04.07) dienē 4894 karavīri


19. Darbs, kurš ir saistīts ar pieeju valsts noslēpumiem + & [VIII-5, IX-4]

Likums “Par valsts noslēpumu”, 17.10.96., 9.(2)p.


20. Valsts darba inspekcijas amatpersonas [IX-2]

Valsts darba inspekcijas likums, 13.12.01., 5.p.


21. Sabiedrisko pakalpojumu regulatoru padomju locekļi + [IX-1]

Likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, 19.10.00., 37.p.


22. Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi

Likums “Par Centrālo vēlēšanu komisiju”, 13.01.94., 2p. Ierobežojums tika ieviests ar 20.10.92. likumu “Par 5. Saeimas vēlēšanām”


23. Dzimtsarakstu nodaļu darbinieki [VIII-4]

Likums “Par civilstāvokļa aktiem”, 21.10.93., 3.(2) p. Civilstāvokļa aktu likums, 17.03.05., 3(2) p.

b) Privātajā sektorā,
Darba vietas, kurās var strādāt tikai pilsoņi:


24. Advokāts un advokāta palīgs + &@ [ VIII-4, IX -3]

Latvijas Republikas Advokatūras likums, 27.04.93., 14.(1)p.; 83.p. 2007.g. Latvijā ir reģistrēti 812 zvērinātie advokāti un 181 advokātu palīgi ( http://www.advokatura.lv/ )


25. Nepilsonis nevar būt par aizstāvi kriminālprocesā pat ja viņš ir ieguvis advokāta kvalifikāciju kādā no ES dalībvalstīm & [IX-1]

Kriminālprocesa likums, 01.10.05., 79.p.


26. Notārs un notāra palīgs + [VIII-2, IX-1]

Notariāta likums, 01.06.93., 9.(1)p.; 147.(1)p. 2007.g. Latvijā ir reģistrēti 127 zvērinātie notāri ( http://latvijasnotars.lv/ )


27. Tiesu izpildītājs + [VIII-2, IX-1]

Tiesu izpildītāju likums, 24.10.02., 12.(1)p. Agrāk – Likums “Par tiesu varu”, 15.12.92. 2007.g. Latvijā ir reģistrēti 137 tiesu izpildītāji ( http://www.lzti.lv/lv/main/news )


28. Privātās detektīvsabiedrības pārvaldes loceklis+ &@ [VII-1, VIII-2, IX -3]

Detektīvdarbības likums 05.07.01., 4. p.


29. Apsardzes dienesta vadītājs + &@ [VIII-10, IX-3]

Apsardzes darbības likums, 29.10.98, 6. p.


30. Profesionālais patentpilnvarotais +&@ [IX-2]

Patentu likums, 15.02.07., 26.(1) p.


31. Civilais (algots) darbs karaspēka daļās [VIII-3, IX-2]

Militārā dienesta likums, 30.05.02., 16. p. Ierobežojumi tika ieviesti ar likumu "Par Aizsardzības spēkiem", 16.04.92. NBS ir nodarbināti 745 civilie un militārie darbinieki. (01.04.07. dati).


32. Iekšējs auditors ministriju padotībā esošās institūcijās

Iekšējā audita likums 11.02.10., 11. (2) p. Agrāk - Iekšējā audita likums, 31.10.02.,14.(2)p., pēc 23.02.06. grozījumiem

c) Sabiedriskajā sektorā Tiesības, kuras ir tikai pilsoņiem

33. Piedalīties pašvaldību vēlēšanās + & [VII-3, VIII-16, IX-11]

Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likums, 13.01.94., 5. un 8. p.


34. Tikt ievēlētiem līdz ar deputātiem pašvaldības komisijās un darba grupās dažu pašvaldību & [IX-1]

Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums (27.09.05, 26.p.) uz 2010.gada augustu nosaka ierobežojumu, kas attiecas uz revīzijas komisiju. Dažās citās pašvaldībās 2005.-2009.g sasaukumā ierobežojumi attiecās uz visām komisijām (tie tika konstatēti 2 rajonu, 3 pilsētu, 5 novadu un 18 pagastu pašvaldību nolikumos - 17 Latvijas rajonos no 26). Ieviesti [tikai revīzijas komisijām] ar likumu “Par pašvaldībām” 19.05.94. un tika izslēgti no likuma ar 21.12.00. grozījumiem.


35. Piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās + &. [VIII-2, IX-4].

Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums, 29.01.04, 2.p.


36. Piedalīties valsts referendumos [VIII-3].

LR Satversme, 80.p. Pēc stāšanās spēkā pilnā apjomā 06.07.93.


37. Tikt ievēlētiem pašvaldību vēlēšanu komisijās [IX-1]

Likums “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām”, 10.05.95, 6(1) p. Ierobežojums tika ieviests ar 20.10.92. likumu “Par 5. Saeimas vēlēšanām”. 2007.g. Latvijā bija 530 vēlēšanu komisijās 7-15 cilvēku sastāvā (http://web.cvk.lv/pub/public/27398.html). Tātad komisijās ir aizņemti ap 6000 locekļu.


38. LR pilsoņi, kas ir pakļauti lustrācijas ierobežojumiem, saglabā balsstiesībās. LR nepilsoņi uz nenoteiktu laiku zaudē tiesības iegūt LR pilsonību. [VIII-2].

Pilsonības likums, 22.07.94., 11.p.


39. Dibināt politiskās partijas [VII-1,VIII-3].

Politisko partiju likums, 07.07.06, 12.(1)p. Ierobežojumi tika ieviesti ar 15.12.92 likumu “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” (43.p.)


40. Politiskās partijas var darboties, ja nepilsoņu un ES pilsoņu skaits tajās ir mazāks par pusi [VII-1,VIII-4].

Politisko partiju likums, 07.07.06., 26.(3)p. Ierobežojumi tika ieviesti ar 05.04.95. grozījumiem likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” ( 45.p.).


41. Dienēt Zemessardzē + [VIII-2]

Latvijas Republikas Zemessardzes likums, 06.05.10, 14(1) p. Agrāk - Likums “Par Latvijas Republikas Zemessardzi”, 06.04.93., 5.(1) p. Zemessardzē dienē 558 karavīri un 10385 zemessargi ( 01.04.07. dati).


42. Tikt ievēlētam par Tiesībsargu

Tiesībsarga likums, 06.04.06., 5.(2) p. Iepriekšējais Valsts Cilvēktiesību biroja likums nesatur līdzīgu ierobežojumu.


43. Tikt ievēlētam Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē [VII-1].

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums, 06.07.10, 56.(3) p. Agrāk - Radio un televīzijas likums, 24.08.95., 42.(2)p.


44. Par Ordeņa kapitula (kas izskata ar valsts apbalvojumiem saistītus jautājumus) kancleru un tā locekļiem var būt tikai Latvijas pilsoņi [VIII-1]

Valsts apbalvojumu likums, 04.03.04., 43.p.


45. Tikai pilsoni var būt par bīskapiem, militāriem ordināriem un kapelāniem katoliskā baznīcā

Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgums, 12.09.02., 5., 24. un 25. p. p.


46. Kontakti ar ārvalstu pilsoņiem, pieeja kultūras vērtībām un masu saziņas līdzekļiem, apmācība un amatu iegūšana dažos starptautiskos līgumos tiek garantēti tikai Latvijas pilsoņiem [IX-1]

10 starptautiskie līgumi, kuri pieņemti no 07.08.92. līdz 10.09.08. 

 

Piezīmes:
1) ar “+” zīmi tiek atzīmēti likumi, kas aizskar nepilsoņu godu, pielīdzinot viņus nerīcībspējīgām personām, kriminālnoziedzniekiem, valsts ienaidniekiem un alkoholiķim;
2) ar “&” zīmi tiek atzīmēti likumi, kuros tiesības, kas liegtas nepilsoņiem, ir nodrošināti ārzemniekiem, pārsvarā - ES pilsoņiem;
3) ar “@” zīmi tiek atzīmētas atšķirības, kas pēc Tiesībsarga 2008.gada 8.oktobra pabeigtas pārbaudes lieta rezultātiem tiek atzīti par nesamērīgiem un atceļamiem.
 4) ar cipariem kvadrātiekavās tiek atspoguļots mēģinājumu skaits izslēgt ierobežojumu VII, VIII un IX Saeimu pilnvaru laikā