MājoklisIntegrācijaPilsonībaValoda
EN    LV    RU
"nodrošināt nepārtrauktu pieejamību iespējai mācīt un mācīties mazākumtautību valodās visā valstī, lai apmierinātu esošo pieprasījumu" - Eiropas Padome/VKNMA KK, ACFC/OP/III(2018)001REV, kopsavilkums
 Par mums 
 Darbības jomas 
 - Mājoklis
 - Integrācija
 - Pilsonība
 - Valoda
 - Pasākumi
 - Dažādi...
 Vēsture 
 Bibliotēka 
 Arhīvs 
 Kontakti 
 Saites 

 

INTEGRĀCIJA

Starptautisko organizāciju rekomendācijas Latvijai čigānu (romu) minoritātes stāvokļa sakarā     

Eiropas Komisija pret rasismu un neiecietību (Eiropas Padome)

 

Trešais ziņojums par Latviju. CRI(2008)2

 

74. ECRI stingri mudina Latvijas varas iestādes turpināt veikt nepieciešamos pasākumus, lai palīdzētu čigānu (romu) kopienu locekļiem iegūt darbu. Šādu čigānu (romu) nodarbinātības atvieglošanas politiku nepieciešams papildināt ar pasākumiem diskriminējošas ricības aizliegšanai no to darba devēju puses, kas atsakās pieņemt darbā čigānus (romus) to etniskās izcelsmes dēļ.

75. ECRI stingri rekomendē Latvijas varas iestādēm veikt pasākumus pret čigāniem (romiem) vērstās rasu diskriminācijas apkarošanai attiecībā uz pieejamību sabiedriskām vietām un preču un pakalpojumu pieejamību, sevišķi nodrošinot, lai tiktu pienācīgi labota jebkura diskriminējoša darbība šajā jomā. Institūcijām jāveic pasākumi, lai noteiktu sankcijas prêt dažādas pieejas izmantošanu atkarībā no personu rases un jebkura cita veida rasu diskrimināciju pret čigāniem (romiem) no policijas puses.

76. ECRI mudina Latvijas varas iestādes sadarbībā ar čigānu (romu) kopienām pastiprināt centienus, lai veicinātu čigānu (romu) bērnu regulāru skolas apmeklēšanu un risinātu jautājumu par visusskolēnu lielo atbiruma procentu. Sevišķi ECRI rekomendē Latvijas varas iestādēm spert nepieciešamos soļus, lai slēgtu atlikušās speciālās klases čigāniem (romiem) un atrastu risinājumu čigānu (romu) skolēnu integrēšanai vairākuma klasēs. Šajā sakarā ECRI rekomendē Latvijas varas iestādēm turpināt un pastiprināt centienus čigānu (romu) kultūras un valodas veicināšanai skolotaju un skolēnu vidū.

77. ECRI stingri rekomendē Latvijas varas iestādēm pienācīgi īstenot un nepieciešamības gadījumā pastiprināt valsts programmu ???Čigāni (romi) Latvijā 2007.-2009???. Šim nolūkam institūcijām jānodrošina vajadzīgie cilvēkresursi un finanšu resursi. Tām jāapsver iespēja pieņemt visaptverošu ilgtermiņa nacionālo stratēģiju čigānu (romu) sociālās izstumšanas apkarošanai.

http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ecri/2-country-by-country_approach/latvia/Latvia%203e%20rapport%20-%20cri08-2%20-%20letton.pdf

 

 

Cilvēktiesību komisārs (Eiropas Padome)

Memorands Latvijas valdībai CommDH(2007)9

 

Komisārs rekomendē Latvijas varas iestādēm (..) 16. Īstenot nacionālo darbības plānu čigānu (romu) atbalstam, lai izskaustu visu veidu diskrimināciju pret viņiem.

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1134279&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679#P425_70374

 

 

Speciālais ziņotājs par rasismu (ANO)

Pielikums ziņojumam: Misija Latvijā 05.03.2008. A/HRC/7/19/Add.3

 

91. Īpašā uzmanība jāpievērš čigānu (romu) kopienas vārīgajai situācijai. Valdībai vajadzētu pastiprināt tās valsts programmu ???Čigāni (romi) Latvijā 2007.-2009???, tiekoties vienlaikus pēc viņu kultūras identitātes un saglabāto kultūras izteiksmju veicināšanas un cienīšanas un pēc dziļās stigmas kultūrā, kas skar šo kopienu, viņu sociālās un ekonomiskās marģinalizācijas, it īpaši vājas iesaistes izglītībā un traģiski augstā bezdarba līmeņa čigānu (romu) tautības pilsoņu vidū, likvidācijas. Programmai jāietver būtisks components, kas būtu vērsts uz to, lai padarītu plašāku sabiedrību iejūtīgāku pret čiganu (romu) vēsturi un tradīcijām, tai skaitā par viņu likteni Holokausta laikā, lai izskaustu negatīvo stigmu un stereotipus, kas pastāvīgi tiek saistīti ar čigāniem (romiem).

 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/7session/reports.htm

 

 

 

Cilvēktiesību komiteja (ANO)

Noslēguma secinājumi: Latvija. 2003. gada 6. novembris CCPR/CO/79/LVA.

 

21. Komiteju uztrauc čigānu minoritātes sociālais un ekonomiskais stāvoklis un tā ietekme uz Paktā paredzēto tiesību pilnvērtīgu izmantošanu, kā arī iespējami negatīvā ietekme, kādu uz čigānu minoritāti varētu atstāt spēkā esošie noteikumi par tautības ierakstu pasēs un citos personību apliecinošos dokumentos (2., 26. un 27. pants).

Dalībvalstij būtu jāveic pasākumi, lai novērstu šķēršļus, kas liedz čigānu tautības iedzīvotājiem praktiski izmantot Paktā paredzētās tiesības un, konkrēti, atcelt nosacījumus, kas paredz pasēs un citos personību apliecinošos dokumentos ierakstīt personas tautību.

http://www.mkparstavis.am.gov.lv/lv/?id=132 (LR Ārlietu ministrijas tulkojums, atsauce obligāta)

 

Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja (ANO)

Noslēguma secinājumi: Latvija E/C.12/LVA/CO/1

 

56. Komiteja aicina dalībvalsti turpināt efektīvu pasākumu veikšanu, lai palielinātu čigānu (romu) bērnu regulāru skolas apmeklēšanu, kas ietvertu, cita starpā, stipendiju piešķiršanu un papildu skolu personāla vervēšanu no čigānu (romu) kopienas vidus. Komiteja pieprasa dalībalstij sniegt tās nākamajā periodiskajā ziņojumā informāciju par valsts programmas ???Čigāni (romi) Latvijā 2007.-2009??? rezultātiem, ietverot izglītības jomā veiktus pasākumus.